dây cáp RS232
danh từ
1.RS232ケーブル​​
câu, diễn đạt
2.RS232ケーブル​​

Thảo luận, đóng góp