dây điện mềm
câu, diễn đạt
1.フレックス​​

Thảo luận, đóng góp