dây mơ rễ má
câu, diễn đạt
1.どろどろ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dây mơ rễ má

1. quan hệ dây mơ rễ má
〜(と)した人間関係