dây tạo hình
câu, diễn đạt
1.マクラメ​​

Thảo luận, đóng góp