dây xích
danh từ
1.チェーン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dây xích

1. đường may móc xích
〜 ステッチ