dép đi trong nhà
câu, diễn đạt
1.スリッパ​​

Thảo luận, đóng góp