dép quai hậu
danh từ
1.サンダル​​

Thảo luận, đóng góp