dép xỏ ngón
câu, diễn đạt
1.フリップフロップ​​

Thảo luận, đóng góp