di hình
1.いがい 「遺骸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIイ、ユイ
HÀIガイ、カイ