dị kỳ
1.きいな 「奇異な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỲ
DỊ