dị nghĩa
danh từ
1.いぎ 「異議」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHỊ
DỊ