di tích lịch sử
câu, diễn đạt
1.しせき 「史跡」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỬ
TÍCHセキ