dịch kiểu khẩu ngữ
câu, diễn đạt
1.こうごやく 「口語訳」 [KHẨU NGỮ DỊCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
DỊCHヤク
NGỮ