dịch thoát nghĩa
động từ
1.いやくする 「意訳する」​​
câu, diễn đạt
2.いやくする 「意訳する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
DỊCHヤク