dịch vụ tự chọn
câu, diễn đạt
1.セルフサービス​​

Thảo luận, đóng góp