điểm xa nhất về phía nam
câu, diễn đạt
1.なんたん 「南端」 [NAM ĐOAN]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ điểm xa nhất về phía nam

1. Nửa phía Đông của điểm xa nhất về phía nam đảo Manhattan thành phố Newyork Mỹ
米国ニューヨーク市マンハッタン島南端の東半分

Kanji liên quan

ĐOANタン
NAMナン、ナ