đình chỉ
danh từ
1.きゅうし 「休止」​​
2.ちゅうぜつ 「中絶する」​​
3.ていし 「停止する」​​
4.とじる 「閉じる」​​
5.とまる 「止まる」​​
6.とめる 「止める」​​
7.やむ 「止む」​​
8.よす 「止す」​​
động từ
9.きゅうしする 「休止する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ đình chỉ

1. Đình chỉ hoàn toàn
完全休止
2. đình chỉ kế hoạch
計画を中絶する
3. đình chỉ việc sử dụng bình khí
ガスを止める
4. Do gây tai nạn giao thông nên anh ta bị đình chỉ bằng lái xe 1 năm.
彼は交通事故を起こして1年間運転免許が停止になった。
5. đình chỉ tạm thời công việc
事務の一時休止
Xem thêm

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
CHỈ
ĐÌNHテイ
TUYỆTゼツ
HƯUキュウ
BẾヘイ