dính nhớp nháp
tính từ
1.べたべた​​

Thảo luận, đóng góp