đồ dệt bằng sợi chỉ vàng hoặc chỉ bạc
câu, diễn đạt
1.ラメ​​

Thảo luận, đóng góp