doanh nghiệp may mặc
câu, diễn đạt
1.ほうせいきぎょう 「縫製企業」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
NGHIỆPギョウ、ゴウ
PHÙNGホウ