doanh trại bộ đội
câu, diễn đạt
1.とんえい 「屯営」 [ĐỒN DOANH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DOANH,DINHエイ
ĐỒN,TRUÂNトン