doanh trại kẻ thù
câu, diễn đạt
1.てきえい 「敵営」 [ĐỊCH DOANH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DOANH,DINHエイ
ĐỊCHテキ