doi đất
danh từ
1.こうかく 「岬角」 [GIÁP GIÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁPコウ
GIÁCカク