dòng vô tính
danh từ
1.クローン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dòng vô tính

1. kỹ thuật truyền giống vô tính của con người
ヒト・クローンの技術
2. sự truyền giống vô tính của loài người
人間のクローン
3. truyền gen vô tính
遺伝子クローン