dù là... cũng
1.どんな​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dù là... cũng

1. dù là ai cũng có khuyết điểm.
どんな人でも欠点がある。