dự thính (trong hội nghị)
câu, diễn đạt
1.オブザーバ​​
danh từ
2.オブザーバ​​

Thảo luận, đóng góp