dự ước
1.よやく 「予約」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỰヨ、シャ
ƯỚCヤク