dùng cho
động từ
1.よう 「用」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dùng cho

1. dùng cho gia đình
家庭用

Kanji liên quan

DỤNGヨウ