dụng cụ đập vụn đá
danh từ
1.アイスハーケン​​
câu, diễn đạt
2.アイスハーケン​​
3.アイスピック​​

Thảo luận, đóng góp