dụng cụ thử điện
câu, diễn đạt
1.テスター​​

Thảo luận, đóng góp