dùng dà dùng dằng
câu, diễn đạt
1.ずるずる​​

Thảo luận, đóng góp