dùng lại cái cổ
danh từ
1.アルカイズム​​
câu, diễn đạt
2.アルカイズム​​

Thảo luận, đóng góp