dưới ánh sáng của
câu, diễn đạt
1.にてらして 「に照らして」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾUショウ