dương
danh từ
1.オス​​
2.プラス​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dương

1. máy hoán chuyển cực dương âm
オス-メス変換器
2. máy cực dương
オスの生殖器