dường như là
1.だろう​​
câu, diễn đạt
2.そうだ​​

Thảo luận, đóng góp