dương xỉ
danh từ
1.ぜんまい 「薇」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIビ、ミ