duy nhất
tính từ
1.たんいつ 「単一」​​
2.のみ​​
3.ばっかり​​
4.ゆいいつ 「唯一」​​
5.ゆいつ 「唯一」​​
6.ユニーク​​
danh từ
7.ユニーク​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ duy nhất

1. người bạn thân duy nhất
唯一の友人
2. Kim cương được hình thành từ một nguyên tố duy nhất.
ダイアモンドは単一の元素から成る。

Kanji liên quan

ĐƠNタン
DUYユイ、イ
NHẤTイチ、イツ