duyệt lại
danh từ
1.こうえつ 「校閲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỆU,GIÁOコウ、キョウ
DUYỆTエツ