E-mail
danh từ
1.でんしメール 「電子メール」 [ĐIỆN TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
ĐIỆNデン