fai tài liệu
danh từ
1.ファイル​​

Thảo luận, đóng góp