gã đầu trọc
câu, diễn đạt
1.スキンヘッズ​​

Thảo luận, đóng góp