gần hết giới hạn
câu, diễn đạt
1.ぎりぎり​​

Thảo luận, đóng góp