gạt tàn
danh từ
1.はいざら 「灰皿」 [HÔI MÃNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MÃNHベイ
HÔIカイ