gây ảnh hưởng lớn
câu, diễn đạt
1.ゆさゆさ​​
2.ゆったり​​

Thảo luận, đóng góp