gậy gỗ truyền tay
câu, diễn đạt
1.バトン​​

Thảo luận, đóng góp