gây mê toàn thân
1.ぜんしんますい 「全身麻酔」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÚYスイ
TOÀNゼン
THÂNシン
MAマ、マア