gây nên
động từ
1.きたす 「来す」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ gây nên

1. gây ra sự cố cho...
...に支障を来す

Kanji liên quan

LAIライ、タイ