ghế nghị viện
danh từ
1.ぎせき 「議席」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ
NGHỊ