ghen tỵ
động từ
1.しっと 「嫉妬する」​​
2.ねたむ 「妬む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỐト、ツ
TẬTシツ