ghi điểm trong cuộc thi đấu thể thao
câu, diễn đạt
1.スコア​​

Thảo luận, đóng góp